• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  divendres, 13 de març del 2020

  Indicacions i informacions sobre l'evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball

  En les darreres setmanes ha sorgit una certa preocupació social per l'evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.

  El 9 de març el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

  El dia 11 de març, CCOO de Catalunya ha creat un conjunt de preguntes freqüents sobre el coronavirus en l'àmbit laboral i ha obert un formulari de contacte per a resoldre els dubtes que pugui ocasionar al conjunt de l'afiliació

  A la UB, dimarts 10 es van realitzar dues reunions, una amb delegats i delegades de prevenció i altre amb representants dels òrgans unitaris del personal, de PAS i de PDI, per informar-nos de la modificació del protocol d’actuació per l’alerta sanitària del COVID-19, i incorporar les mesures previstes en el cas de què es decideixi tancar la UB.

  Més enllà de la informació que està publicada i que s’anirà actualitzant (veure link https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html), li vam insistir en la importància de prendre mesures preventives, com per exemple el teletreball de manera voluntària, la conveniència de valorar no realitzar determinades reunions i la necessitat de compartir la informació de l’entrada de persones que venen de zones de risc, o de personal de la UB que han estat en contacte amb persones infectades. Així mateix cal garantir la informació puntual a delegats i delegades de prevenció i òrgans de representació del personal.

  També t’informem del següent:

  Criteris de CCOO de Catalunya

  - CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.

  - CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre en cada empresa.

  - CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions Laborals (CRL) format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC. Aquest document, del 9 de març de 2020 és revisable en funció de l’evolució de la situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.

  - CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tractament de la malaltia
  .
  - Mantenim en tot moment el contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació. Informarem amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

  2. Recomanacions de mesures preventives acordades en el Consell de Relacions laborals. ATENCIÓ, delegats i delegades de CCOO: aquestes recomanacions estan acordades en el Consell de Relacions laborals i cal estar al cas per fer-les complir.

  Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

  Recomanacions a totes les persones treballadores
  Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

  És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene i rentar-se freqüentment les mans amb sabó. El document explica també quan cal l’ús de mascaretes.

  Recomanacions a persones treballadores d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial.

  CCOO ressalta la importància de tenir permanentment actualitzada la informació a efectes de coordinació de l’activitat preventiva amb subcontractes.

  Recomanacions per a les empreses.
  - L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui, mitjançant l’actualització de l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva amb els criteris aquí establerts.

  - Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui amb els comitès de seguretat i salut, delegats i delegades de prevenció, o els òrgans de participació i representació legals si les mesures afecten a les relacions laborals.

  - S’haurà de preveure mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles i per persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals.

  - En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.

  Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals
  1. Mesures organitzatives
  a. Recomanació genèrica d’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
  Es recomana preferentment, prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges...

  b. Teletreball o e-treball, i treball a distància (flexibilitat locativa). Si el teletreball o e-treball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, cas que no hi hagi representació legal o sindical, es recomana pactar o negociar la seva viabilitat amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per a portar-lo a terme.

  2. Altres mesures
  a. Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores, en referència a possibles modificacions de la jornada en base als procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin l’adaptació a les necessitats particulars de la situació.

  b. Es proposen, quan existeixin raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, mesures com:
  i. ajustaments de la producció
  ii. acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
  iii. possibles adaptacions del calendari laboral
  iv. programació o reprogramació d’activitats formatives i/o informatives.
  v. redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
  vi. establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball.
  vii. establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball

  c. Tot i així, en el supòsit que, per què no hi ha altra opció a cap mesura alternativa, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels Treballadors.

  La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per coronavirus

  El Govern ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual s’assimilen aquests casos a Incapacitat Temporal per Accident de Treball

  La prestació equival al 75% de la base reguladora des de l’endemà al de la baixa laboral, amb càrrec a l’Administració.

  S’estableix que tots els casos d’aïllament preventiu tinguin aquesta consideració (IT per Accident de Treball)

  El Consell de Ministres ha donat llum verda a un Reial Decret-Llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com els qui s’han contagiat del virus es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball.

  Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des de l’endemà al de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

  Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a tres mensualitats consecutives, per a empreses i treballadors per compte propi, en les zones geogràfiques i sectors que es determinin segons ordre ministerial. Això suposa que, aquestes cotitzacions podran ser abonades, en el termini d’1 any, a comptar des de la seva meritació, sense recàrrecs ni interessos de cap tipus.

  Més informació a:

  Departament de Salut

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Departament d’Interior

  Feu clic per veure altres informacions relacionades:

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Indicacions i informacions sobre l'evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt