• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 14 d’abril del 2015

  Contundents informes “de la UB” sobre la “regularització de retribucions”


  Els informes* emesos pel cap de “l’Oficina de Control Intern” (17 pàgines) i el cap dels Serveis Jurídics (9 pàgines) de la UB respectivament, donen la raó a la denúncia pública de CCOO sobre la pretesa regularització de retribucions al passat Consell de govern d’11 de febrer de 2015, i que us vam enviar el 9-2-2015

  Tot i que recomanen l’aprovació de les 88 situacions presentades, ho fan “exclusivament a efectes pressupostaris” i només als efectes de “posar en coneixement”, que no d’aprovar. Alhora posen de manifest les il·legalitats dels respectius encàrrecs amb arguments molt contundents, i fins i tot amb la consideració de possibles actes nuls. És a dir, que el fet d’aprovar el document de les “retribucions” no suposa de cap manera convalidar els actes irregulars/il·legals, els qual continuarien essent presents.

  D’altra banda, com a qüestió col·lateral, però no menys important, l’informe del cap de l’OCI alerta del perill en que es troben els contractes “obra i serveis” vinculats a places estructurals no creades.

  Davant l’evidència d’aquest informes, CCOO-UB exigim  que es justifiqui, prèviament a la seva aprovació, cadascun dels casos. En definitiva demanem que es respecti la normativa vigent  Com aquesta justificació no s'ha fet demanem novament l’ajornament d'aquest punt al pròxim Consell de Govern.
  * Alguns comentaris als informes de l’OCI i de Serveis Jurídics


  De l’Informe del cap l’OCI:

  A la pàgina 4: “Aquesta realitat de facto realitzada al marge de la RLT ha provocat, en la pràctica, tota una sèrie d’irregularitats administratives que es poden resumir en l’expressió, utilitzada per la Sindicatura de Comptes: prescindint del tràmit administratiu necessari”

  A la pàgina 5: “ En tots els casos les resolucions són personals i directes, no existint constància documental de cap procediment que garanteixi un mínim de publicitat, concurrència i homogeneïtat de criteris per tal d’evitar possibles incoherències internes en matèria de llocs de treball”

  “Aquests encàrrecs de funcions, utilitzat en la majoria de supòsits, no es correspon al concepte “encàrrec de funcions” recollit per la normativa en matèria de funció pública (Decret 123/1997)”

  A la pàgina 6:  “La documentació facilitada (per RRHH) consisteix exclusivament en la resolució corresponent (...) es limiten a esmentar la nova necessitat sorgida (...) no s’acompanya cap document descriptiu i/o justificatiu

  “En cap cas existeix una argumentació específica acreditativa d’aquests aspectes ni consta una contextualització  dels mateixos ni cap element que pugui acreditar una coherència interna en l’organització”

  “No existeix cap document que amb data actual es pronunciï en relació a la continuïtat o no de les circumstàncies que van donar lloc a aquestes resolucions”

  Pàgina 7: “... podem concloure que ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació i de competència (...) Aquets aspectes poden ser causa de nul·litat de l’acte”

  “Resulta difícil d’imaginar, segons el parer d’aquest interventor” (...) les conseqüències directes de la nul·litat d’aquests actes. La qual cosa ens porta, de forma inexorable, a la necessitat de trobar una solució ajustada a la normativa vigent de la situació generada en el transcurs de tots aquests anys i derivada de la manca de RLT i de la inèrcia seguida en la gestió de personal de la UB” (lògicament es refereix als màxims responsables: Gerència i Recursos Humans)

  Així mateix desqualifica els objectius plantejats l’informe que es va enviar a aprovació del Consell de Govern de l’11 de febrer:

  -       No és cert que la “despesa estructural de la plantilla de personal s’adeqüi al marc competencial establert (pàg. 10)

  -       No és cert que es “garanteixi la publicitat i transparència (pàg. 11), entre d’altres, per que “els casos que es presenten precisament es caracteritzen per la seva manca de publicitat i de transparència en el seu moment”

  -       No és cert que sigui una “adequació legal de les accions que es duguin a terme” (pàg. 11)

  Sobre l’abast real de la qüestió portada a aprovació al Consell de Govern i posterior Consell Social, l’informe afirma (pàg. 12):

  “qüestió estrictament relacionada amb la despesa pressupostària (...), tot i ser irregular”

  “no implica ni tan sols vincula (...) la RLT”

  “implica l’autorització explícita i concreta (...) únicament referida a aquest exercici pressupostari.

  Riscos que esmenta l’informe de l’OCI:

  Entre d’altres la possible “judicialització de la situació”, amb la sol·licitud de la “declaració de nul·litat dels actes” (pàg. 13)

  Sobre la situació actual s’afirma (pàg. 14):

  -       “Situació d’irregularitat i/o il·legalitat administrativa”

  -       “No garanties dels principis bàsics de publicitat, concurrència i desenvolupament d’una carrera administrativa que es basi en els principis de mèrit i capacitat”

  -       “No transparència”

  -       “Limitació en la carrera administrativa dels treballadors de la UB en no disposar de l’element bàsic (RLT)”

  Pel que fa a l’apartat de “Conclusions” (pàg. 14), en destaquem:

  -       “ Ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació, de competència i del procediment establert  (...) poden ser causa de nul·litat dels actes

  Pel que fa a l’apartat de “Recomanacions” (pàg. 16), en destaquem:

  -       “4. Simultàniament (amb l’aprovació) i, si es considera, amb caràcter prioritari (...)

  a) La revisió de tots els casos afectats (...)

  b) Fruit d’aquesta revisió procedir a la motivació, justificació i aprovació per l’òrgan competent” fins l’aprovació, si s’escau, de la RLT.

  -       10. Dotar-se (...) document base per a la motivació dels actes (...) d’aquesta manera es pot garantir la realització d’una RLT amb un grau de motivació adequat i suficient (...) existència d’una autèntica carrera administrativa dels treballadors/es de la UB basada en els principis de mèrit i capacitat (...)” (pàg. 17)

  Altre situació: Regularització de “places” corresponents a contractes “d’obra i servei”

  L’informe del cap de l’OCI fa un advertiment sobre els riscos en que es troben aquestes situacions (contractes i places) i recomana: “8. Incorporar a l’estructura de la UB totes aquelles places, actualment ocupades mitjançat contractes d’obra i servei, que es considerin necessàries i procedir a l’oportuna adequació dels contractes existents (Pàg. 17)

  De l’informe del cap dels Serveis Jurídics:

  -       Assumeix les consideracions de l’Informe del cap de l’OCI

  -       “L’acord que pugui adoptar el Consell de Govern (... i el consell social), no podrà ser mai aprovar” (pàg. 3), ja que l’acord ha estat pres de manera global” (amb el Pressupost 2015) i recomana “constatar que dins la partida del Capítol 1 del pressupost (...) consta la despesa corresponent a retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions 8...)”  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  1 comentaris:

  Item Reviewed: Contundents informes “de la UB” sobre la “regularització de retribucions” Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt