• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 2 de maig del 2016

  Comissió Delegada de PAS 22-4-2016

  A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 22 d’abril es van tractar els següents punts:


  ·        Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

  La presidenta informa que al portal de la transparència, tal com s’havia demanat en anteriors reunions, ja es troba actualitzada la informació de la CDPAS

  També explica que la Comissió paritària prevista al Reglament de personal interí es constituirà properament (ja s’han demanat els noms de representants a la Junta de PAS)


  ·        Acord de Jornada i Horari del PAS funcionari

  La UB explica a gran trets el contingut de l’Acord signat amb la Junta de PAS. Així mateix expliquen que la Junta de PAS ha demanat que es ratifiqui en votació “on line”, la qual es realitzarà dilluns 25, i que els efectes són de l’1 de maig.

  També es diu que es realitzarà una reunió informativa amb caps per resoldre dubtes; que estan elaborant un imprès per poder demanar la “jornada continuada exclusiva”; que es procedirà a modificar l’aplicatiu informàtic, i per últim que s’elaborarà un document al web amb “preguntes més freqüents”

  S’insisteix que la “jornada de matí o tarda” també permet fer jornada continuada, i que la diferència amb la “continuada exclusiva” és que aquesta última té més garanties per no tenir que cobrir el servei de tarda, en el casos que hi hagi.

  VOTACIÓ: 5 SI


  ·        Informar sobre modificació RLT de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístic

  La UB informa que la proposta contempla 238 places que canvien de règim jurídic, de PAS-F a PAS-L, i que hi ha 7 que resten pendent de transformació (6 aux. serveis, que diuen que corresponen a tasques d’aux. administratiu C2, i 1 logístic, vacant posterior al 2012 i ocupada per un funcionari) i que properament, s’haurà de decidir sobre la seva catalogació definitiva

  També es recorda que es van recollir dues propostes de la Junta de PAS, per tal de què puguin participar en els concursos el PAS-F que actualment ocupa places de Logístics, de manera definitiva o provisional

  CCOO-UB vam demanar (com a l’anterior reunió de la CDPAS), que es respectin el resultats de la consulta realitzada al desembre i es procedeixi a la laboralització de totes les places afectades en els dos àmbits (Punts d’informació i Logístics i CRAI-biblioteques, i posteriorment, si cal, es faran els canvis en el marc dels Plans d’Ordenació que es presentin.

  També demanem que una vegada fets els canvis de règim jurídic es faci el més aviat possible la convocatòria del corresponent concurs (fa molts anys que no es publica cap concurs d’auxiliars de serveis i logístics)

  El Gerent explica que es va entendre per part de la UB que hi ha diferents problemàtiques i s’ha de segregar l’actuació,... i que ara es porta a aprovar el canvi de règim jurídic de 238 llocs, i que la resta, fins el mes de juny, hi ha temps de continuar-ho treballant.

  Pel que fa a la petició de concurs, la UB diu que les places vacants de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístics es podrien afegir al debat amb el Comitè d’Empresa de PAS-L (CE) sobre el concurs general

  Votació: 4 SI i 1 Abstenció 


  ·        Informar sobre els Plans d’Ordenació: àrees de Finances, RRHH i Acadèmicodocent

  La UB informa de la presentació dels 3 PO i el procediment seguit, i en destaquen el “manteniment d’efectius de personal, així com l’increment important de nivells intermitjos que facilitaran la promoció” (veure annex al PO). Aquestes aprovacions són continuació de les que es van realitzar al febrer i abril.

  També expliquen que, ateses les queixes de la JPAS s’han introduït dos paràgrafs al redactat dels PO (paràgrafs 3r i 5è de la pàgina 2), per a discutir properament els criteris que s’han d'aplicar per a la definició de les places de Lliure designació (LD) i places de PAS-L a les estructures de les Àrees que ara es presenten.

  La presidenta de la JPAS va manifestar el desacord amb els següents aspectes:

  ·         La transformació del sistema de provisió a LD en diferents places de PAS-F. I considera que això talla la promoció reglada del PAS-F, i que només haurien d’esser casos excepcionals.

  ·         Places de caps de serveis amb increment, a més del nivell, del Complement Específic (CE). Considera que això s’hauria de fer amb el procés de valoració previst per la pròpia Gerència

  ·         Creació places de PAS-L que es presenten amb els PO i que poden correspondre a tasques de PAS-F, o no està definit el criteri, especialment en Recursos Humans

  CCOO-UB ens oposem a la catalogació de més places amb provisió LD, i, com a exemple proper, la Generalitat de Catalunya això ho restringeix molt més.

  Considerem que cal concretar uns criteris, negociats amb CE i JPAS, per definir si un lloc és de PAS-L o PAS-F. Encara que en la gran majoria poden semblar evidents, en molts casos no és així, i entre d’altres qüestions cal tenir en compte la realitat actual de cada col·lectiu i la carrera professional prevista.

  Sobre l’increment de CE dels llocs de caps de serveis i superiors, creiem que això hauria de realitzar-se conjuntament amb la valoració de llocs. No té sentit que la mateixa UB tingui previst la realització d’un procés de valoració de CE però que ara s’avanci sobre llocs de treballs d’alts nivells.

  Sobre la denominació de “cap de secció” que es creen, o modifiquen, ens oposem a que aquests tinguin denominacions “generalistes” i no es concreti quina és la seva funció

  El Gerent torna a donar explicacions sobre els casos que es proposen de LD (que només hi ha 4 casos, quan a la proposta inicial era de 12, segons criteris explicats al document lliurat, i que es continuarà debaten, etc.). També diu que ara no s’aproven els canvis efectius,... només els PO, i que la modificació de la RLT es portarà a aprovació al juliol, quan estiguin tots els PO enllestits.

  A l’igual que en els anteriors PO, els dos representants del grup de claustrals de PAS CCOO-UB ens vam abstenir en la votació atès que  aquestes propostes no es poden considerar com a un procés tancat i encara hi ha molts aspectes que negociar i escriure, com ara:

  - cal conèixer la resta de PO (de Centre i Àrees transversals, de PAS-F i de PAS-L)

  - s’ha de concretar i negociar la implementació, així com un calendari

  - s’han de negociar les propostes de la JPAS sobre nivells i Mapa de llocs 

  - cal veure la proposta de l’Escola de Doctorat i com afecta a les Oficines de Màsters i Àrea de Suport Acadèmicodocent

  - cal veure quina proposta ens fan per resoldre les problemàtiques de personal FBG que fa tasques de personal de la UB


  VOTACIÓ: 2 SI i 3 Abstencions


  ·        Torn obert de paraules

  CCOO-UB fa constar una protesta pels esdeveniments del procés de les oposicions convocades i que va motivar una queixa de la JPAS, principalment perquè s’hagin pres decisions sense que el tribunal estigués constituït (de fet, a data 22 d’abril, encara no s’han constituït, tot i que la primera prova es farà el 7 de maig). Això afecta a qüestions com el haver acordat per la UB unes determinades dates d’examen (amb el parer en contra dels representants de la JPAS; la realització d’un curset pels ”tribunals”; encarregar preguntes a l’ICE; o no haver nomenat a un representant de l’Escola d’Administració Pública.

  Per tot això, es va demanar que, d’acord amb el que disposa l’article 165.2.e** de l’Estatut de la UB, a la propera reunió de la CDPAS s’inclogui aquest punt a l’ordre del dia.

  **vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de selecció (…)  * els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi dos representants del PDI i un de l’alumnat.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Comissió Delegada de PAS 22-4-2016 Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt