• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  divendres, 22 de desembre del 2017

  Intervenció al Claustre 19.12.2017  Intervenció: Jordi Perna, Margot R. Cória i César Marín – Grup claustrals PAS-CCOOUB

  Sr. Rector,
  Desprès d’un any del seu mandat, arriba el moment de fer balanç del que ha significat per al PAS de la UB, un col·lectiu de més de 2.000 treballadors i treballadores. Un any més marcat per les retallades als pressupostos de les universitats públiques i als drets del personal. Ha estat un any en què hem tingut moltes problemàtiques internes, no totes imputables a agents externs, i que en alguns casos s’han pogut tractar de manera favorable, però altres casos continuen, any rere any, sense solucionar-se.
  Amb la nostra intervenció volem exposar allò que considerem que ha estat positiu, el que creiem que ha estat negatiu, però també altres aspectes importants que cal destacar.
  ·         Personal temporal i interí
     Valorem com a un fet molt positiu que en la renovació de contractes i de nomenaments s’hagin suprimit els “talls d’estiu i d’hivern” que es venien produint en un nombre important de PAS temporal o interí. Això era una demanda llarg de temps realitzada.
      Així mateix és important la decisió presa fa poc temps de procedir des d’aquest mateix mes de desembre a anar “recol·locant” a personal temporal i interí en plaça vacant, tal com succeïa fa anys, abans que la UB decidís irresponsablement “treure’ls” de la plaça, la qual cosa ha produït greus perjudicis. A banda, ara, dels perills que comporta la Llei General de Pressupostos de 2017, i particularment pel fet de què no ha inclòs al PAS d’universitats entre els col·lectiu que podem fer convocatòries extraordinàries d’estabilització.
  En aquest punt hem de valorar positivament el suport, entre d’altres, de l’equip de la UB a les demandes sindicals per intentar modificar la Llei, encara que sense èxit final, i haurem de continuar per a què la Llei de 2018 ho incorpori.
     En la línia d’avançar en l’estabilització del PAS de la UB es pot fer molt més, i així, en el mes de març d’enguany CCOO-UB va realitzar una proposta d’Estabilització, que ha de contemplar la creació de les places per a llocs estructurals, la realització de contractació indefinida i els nomenaments sobre places vacants.
     Oferta Pública de 2009. Abans de l’estiu CCOO-UB va demanar l’execució de l’OP 2009, que es va quedar aturada per culpa de les lleis retalladores. Tot i que en un primer moment la UB va ser reticent a la convocatòria de les corresponent oposicions de PAS-F (30 places)  o concurs de PAS-L (7 places), finalment s’ha acordat procedir a la convocatòria aquest mateix mes de desembre.

     Valorem com a negatiu per al PAS-F l’incompliment del primer Acord signat, relatiu a la convocatòria d’una ampliació de la bossa de personal interí, que s’havia d’haver publicat al setembre o octubre. Encara que la propera publicació de la convocatòria d’oposicions ajuda a solucionar la situació, no és admissible que es signin acords i no es compleixen.

  ·         Calendari laboral.
  Valorem positivament que s’hagi aprovat el Calendari per al 2018 i que aquest incorpori la pròrroga dels 2 projectes acordats amb els Sindicats CCOO i UGT: Formació de Gestió del Temps i Conciliació. Tanmateix no estem d’acord en la manera de gestionar-se els tancaments de gener.

  ·         Concursos PAS laboral
  Al 2017 s’estan portant a terme diversos concursos de PAS-L, en torn de trasllat i reincorporació d’excedències, i que afecten a prop de 200 places. A més, s’han convocat diversos concursos de mobilitat temporal voluntària de personal fix per motiu de jubilacions parcials i concursos per la contractació temporal de diversos llocs de treball. Com aspecte a millorar, cal tornar a insistir que continuem participant als concursos sense tenir definit conceptes claus, com per exemple l’especialitat. Aquests conceptes són els que d’acord amb el Conveni Col·lectiu garanteixen els principis de igualat, mèrit i capacitat. Per aquesta raó, és urgent acordar una millora del sistema de concursos, on les regles establertes al Conveni estiguin definides per a tothom que participi, amb la publicació de temaris on els candidats puguin preparar-se la prova sobre la que van a ser avaluats, i amb una periodicitat de concursos que faciliti que les places que quedin vacants puguin publicar-se de forma immediata.


  ·         Concursos PAS funcionari
  Valorem molt negativament, i fins i tot il·legal, la dilatació exasperant de la resolució dels diferents concursos de PAS-F, convocats al maig, i que hores d’ara ni tant sols s’han reunit els respectius tribunals. A més, això ha portat a que no es compleixi el compromís del vicerector de PAS de què en setembre es faria una altra convocatòria de totes les places vacants. Això tendeix a perpetuar, entre altres, les comissions de serveis i encàrrecs, ja denunciades per la Junta de PAS i el malestar i desconfiança del personal que no acaba de veure sortida a les seves aspiracions. En aquest sentit també ens queixem de què no s’està donant compliment a la sentència ferma contra les Comissions de Serveis per “via de fet”.


  ·         Greuges del PAS funcionari
  En el col·lectiu del PAS-F s’han generat un greuges molt importants i que són totalment inadmissibles. Ens referit al fet de què hi ha hagut dues sentències guanyades pel PAS-L, com són la de Roba de Treball i la del premi de jubilació, gràcies a disposar d’un Conveni Col·lectiu, però que, amb idèntics motius, no es volen aplicar al PAS-F. Nosaltres volem recordar que precisament a l’any 1991 la Junta de Govern de la UB va aprovar uns Acords d’equiparació que la UB va deixar d’aplicar arrel de les retallades. Però atès que els motius de les respectives sentències donen la raó al PAS-L, i atès l’Acord de 1991, pels mateixos motius haurien d’aplicar-se a la resta de PAS. En el cas de la Roba de Treball fins i tot hem aportat informació de què en altres universitats sí que s’està abonant al PAS-F.

  ·         Relació de llocs de treball (RLT) del PAS
  Amb l’arribada d’un nou equip de govern tornem a escolat paraules com “no assumeixo els treballs anteriors”, i que aquesta vegada es concreta en retirar els Plans d’Ordenació aprovats fa un any, sense el nostre vot, i tornem a començar,... Novament partim de zero? I fins el 2020! (darrer any de mandat). Des del nostre grup creiem que cal fer actuacions immediates i sense més dilació, no ens creiem el “tornem a començar”, cal propostes concretes i un calendari creïble.
  La UB porta molt de temps, massa temps, aprofitant-se del PAS. Senyores i senyors, el PAS no pot assumir res més. Hi ha una tradicional manca de reconeixem alhora que s’assignen noves càrregues de treball, i que amb les retallades i la pèrdua de drets i Plantilla ho fan insostenible. En alguns casos fa lustres que estan pendents: els Punts d’Informació, les Secretaries d’Estudiants (sense contemplar les transformació de l’Espai Europeu), els diferents col·lectius del CRAI (inclòs l’incompliment del compromís del vicerector per fer una proposta de funcionarització al setembre), els Departaments (aquests últims amb l’agreujant de que sí s’ha fet la transformació acadèmica), són només uns exemples.
  Hem de dir ben alt i ben clar, que amb aquesta situació, és del tot ofensiu per al PAS escoltar per part d’alguns PDI permanents i càrrecs acadèmics, que “no s’ha de fer valoracions retributives per fer la mateixa feina!” i que els docents estan sotmesos a “avaluacions”. És veritablement un despropòsit i una maldat. Doncs aquesta gent, que fa aquestes afirmacions, i que cobra per quinquennis, sexennis, complements autonòmics, i d’altres, no te en compte, o no ho vol tenir, que el PAS no te actualment cap possibilitat de cobrar cap complement addicional, ni amb avaluació, ni sense, malgrat el que preveu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

  La Reforma Administrativa i de Gestió (RAG) aprovada per l’anterior equip va identificar nous perfilscompetencials, entre d’altres: Gestió d’activitats internacionals; Gestió de pràctiques a empreses i ocupabilitat; Gestió de la qualitat; Gestió de la informació de la Facultat /Community Manager. La cobertura d’aquestes necessitats s’ha fet sota la contractació de 15 contractes en pràctiques d’un any de duració, amb la justificació de que es tractava de necessitats urgents d’algunes facultats. Aquesta urgència, que semblava tant evident, ens va ser comunicada al febrer de 2016, però no s’ha resolt fins juliol d’aquest any.

  Considerem que les noves necessitats identificades han d’estar cobertes per personal PAS, és l’única forma de garantir la continuïtat de la feina, i de l’òptima gestió dels recursos. No entenem quina continuïtat dona la contractació de personal en precari només per un any. Bàsicament, si aquestes necessitats són estructurals, hem perdut 1 any de preparació. I per fer més difícil aquesta comprensió, el Pla de Formació adreçat al PAS, no contempla cap curs destinat a formar el nostre personal vers aquestes noves necessitats.

  ·         Recursos Humans i Perseu
  Expressem la nostra profunda preocupació per la situació que hem patit al llarg d’aquest any derivada de la implementació de la nova aplicació de RRHH, PERSEU. Tota la comunitat universitària està patint la manca de planificació alhora de fer el canvi del Xiper al Perseu i que, en el cas de la representació sindical, està significant no disposar en moltes ocasions d’informació (per exemple la darrera informació de places és de 2016) i en les ocasions que arriba, aquesta no és gens fiable. També s’està utilitzant per RRHH com a excusa per no impulsar els desenvolupament de molts processos oberts o previstos (per exemple els concurs de PAS que comentàvem abans). No ens podem permetre continuar un any més amb la manca d’efectivitat d’aquest aplicatiu donat queimpedeix i/o alenteix el bon funcionament de la UB. Per tant demanem que es facin les actuacions necessàries en aquest sentit.


  Sr. Rector, per tot l’exposat, considerem que hi ha hagut aquest any elements positius però també accions negatives que s’han de corregir. En definitiva hi ha moltíssima feina a fer i cal prendre decisions que permetin avançar!
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Intervenció al Claustre 19.12.2017 Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt